Zasady funkcjonowania

Przedszkole nr 235 jest przedszkolem publicznym, realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa.

"Sprawozdanie finansowe placówki za  2020 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga - Południe m.st. Warszawy" 

Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.

Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 17:00. 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku (dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 – 4 letnich, 4 – 5 letnich, 5 - 6 letnich).

W placówce znajduje się 6 oddziałów.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący:

·       przedszkole organizuje trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek. Istnieje możliwość nie korzystania z posiłków lub korzystania ze zmniejszonej ich liczby,

·       na opłaty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu składają się: opłata za żywienie.

·       rodzice wnoszą opłaty za wyżywienie z góry za każdy miesiąc w wysokości ustalonej stawki dziennej pomnożonej przez ilość dni roboczych w miesiącu – szczegółowe terminy przyjmowania opłat ustala kierownik gospodarczy. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może na wniosek rodzica wydłużyć termin wnoszenia opłaty, nie później jednak niż do końca miesiąca, którego opłata dotyczy.

·       wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; w przypadku konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola po kalkulacji finansowej opracowanej przez kierownika gospodarczego.

·       wysokość opłaty za świadczenia i pobyt ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w pzedszkolach m.st. Warszawy określa uchwała nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 roku, uwzględniając zmiany wprowadzone:

uchwałą nr XXI/424/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 roku nr 157, poz. 4968)
uchwałą nr XXIII/463/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 roku nr 180. poz. 5543)
uchwałą nr XXXII/744/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 roku (Dz. Urz.Woj. Maz. z 2012 roku poz.2806)
uchwałą Nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017r. informujemy, że od 01.09.2017r. nie ma opłat za godziny pobytu dziecka w przedszkolu. 

Organami Przedszkola, w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są:
a) Dyrektor Przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców

Szczegółowy opis ich praw, obowiązków i kompetencji zawiera Statut Przedszkola nr 235.

Załącznik do uchwały nr 10 /2018Rady Pedagogicznej z dnia 13 września 2018r. 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 30, czerwiec 2019 08:58 Małgorzata Trojanowska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 30, czerwiec 2019 08:59 Małgorzata Trojanowska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 30, czerwiec 2019 09:03 Małgorzata Trojanowska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 22, wrzesień 2019 10:30 Małgorzata Trojanowska
Artykuł został zmieniony. niedziela, 21, czerwiec 2020 22:34 Małgorzata Trojanowska
Artykuł został zmieniony. środa, 31, marzec 2021 09:41 Małgorzata Trojanowska
Artykuł został zmieniony. środa, 31, marzec 2021 09:48 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27, kwiecień 2021 18:49 Małgorzata Trojanowska